Διπλός ουρητήρας

Σε περιπτώσεις διπλού ουρητήρα, μέχρι την εκβολή του στην κύστη, όπου το κάτω ουρητηρικό στόμιο παροχετεύει τον άνω ημίνεφρο και το άνω τον κάτω (νόμος των Weigert-Meyer), παρατηρείται παλινδρόμηση στον κάτω ημίνεφρο, λόγω της μικρότερης ενδοτοίχιας πορείας του σύστοιχου σκέλους του διπλού ουρητήρα.