Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Αιματουρία και ουρολόγος