Ιατρεία: Κέντρο Θεσσαλονίκη – Θερμή

Роботизированная
цистектомия при
раке мочевого пузыря