Συμμετοχή στη συγγραφή ουρολογικών βιβλίων

 1. Robot-Assisted Radical Prostatectomy. Laparoscopy – An Interdisciplinary Approach.
 2. Risiken und Komplikationen in der Urologie “Systematisch – praxisnah – präventiv”.
 3. Atlas of Robotic Prostatectomy.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
 • Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία (DGU – Deutsche Gesellschaft für Urologie)
 • Αμερικανική Ουρολογική Εταιρεία (AUA – American Urological Association)
 • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EUA – European Urological Association)
 • Ενδοουρολογική Εταιρεία (Endourological Society)
 • Βαβαρικη και Αυστριακη Ουρολογική Εταιρεία (Bayerische/Österreichische Urologenvereinigung)
 • Γερμανική Εταιρεία Υπερηχολογικής Ιατρικής (DEGUM-Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin)
 • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής
 • Γερμανική Ουρολογική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής (DGRU- Deutsche Gesellschaft für Robotische Urologie)
 • Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία Ρομποτικής Χειρουργικής (ERUS- European Robotic Urology Association)

 

Βραβεύσεις

28.09.2005 Kneser U., Polykandriotis E., Arkudas A., Euler S., Labanaris AP., Ohnolz J, Beier J., Bach A., Kopp J., Hess A., Horch R.E. Die axiale Prävaskularisation von biologischen Knochenmatrizes mittels einer arteriovenösen Gefäßschleife verbessert das Überleben von transplantierten Osteoblasten. 36 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen. Βeste wissenschafltichen Poster.

28.09.2005 Kneser U., Polykandriotis E., Arkudas A., Euler S., Labanaris AP., Ohnolz J, Beier J., Bach A., Kopp J., Hess A., Horch R.E. Angiogenese im Tissue Engineering: Ultrastrukturelle Merkmale und Neogefäßmorphologie. 36. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen. Βeste wissenschafltichen Vortrag.

16.4.2010 Labanaris AP, Engelhard K., Smiszek R., Nützel R, Kühn R. Inapparent tumor in endorectal magnetic resonance imaging of the prostate. Should we perform a biopsy or not? 25th Anniversary of the Annual EAU Congress Barcelona-Spain. Βest poster award.

03.12.2011 V. Zugor, AP. Labanaris, C. Wagner, A. Abdulhak, JH Witt. Erektile Funktion nach roboter assistierter radikaler Prostatektomie 2. Deutsches Robotisches Urologie Symposium. Beste Poster der Session.

21.12.2010 Apostolos P. Labanaris, Vahudin Zugor, Robert Smiszek, Reinhold Nützel Reinhard Kühn. TTMed Clinical Case Award Finalist: Acute Flank Pain. TTMed International Urology.

17.09.2011 C. Wagner, AP. Labanaris, V. Zugor, J.H. Witt. Die fortlaufende Naht mit einem selbsthaltenden Faden: Modifikation der vesikourethralen Anastomose bei der roboter-assistierten radikalen Prostatektomie. 63. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie in Hamburg, 14-17 September 2011. 3. Filpreis.

15.10.2011 Apostolos P. Labanaris, Vahudin Zugor, Jorn H. Witt, Karl Engelhard, Reinhard Kühn. The value of endorectal magnetic resonance imaging of the prostate in improving the detection of anterior prostate cancer. EAU 7th South European Meeting, 14-15 October 2011, Skopia. Second Karl Storz Award.

3.12.2011 B. Meyer, AP. Labanaris, V. Zugor, JH Witt. Onkologische Ergebnisse von Patienten nach roboter-assistierter radikale Prostatektomie nach active surveillance beim Prostatakarzionm. 3. Deutschen Robotischen Urologie Symposium. 3. Beste Poster der Session.

3.12.2011 AP. Labanaris, V. Zugor, JH Witt. Operative und onkologische Ergebnisse von Patienten mit PSA Werten > 50 ng/dl nach nach roboter-assistierter radikale Prostatektomie 3. Deutschen Robotischen Urologie Symposium. 3. Beste Poster der Session.

3.12.2011 S. Poth, B. Meyer, AP. Labanaris, V. Zugor, JH Witt. Onkologische Ergebnisse von Patienten nach roboter-assistierter radikale Prostatektomie bei klinisch local fortgeschrittenem T3a Prostatakarzinom. 3. Deutschen Robotischen Urologie Symposium. Beste Poster der Session.

28.2.2012 Apostolos P Labanaris, Vahudin Zugor, Christian Wagner, Andreas Schutte Petra Lange, Jorn H. Witt. Intraoperative and postoperative complications encountered in patients undergoing robot-assisted radical prostatectomy. An analysis of 3000 consecutive cases. 27th Annual EAU Congress, Paris. Best poster award.

14.6.2012 V. Zugor, A. Eck, M. Addali, AP. Labanaris, J. Witt. HistoScanning: Eine neue diagnostische Methode zur Detektion, Lokalisation und Tumorvolumenbestimmung des Prostatakarzinoms. 38. Gemeinsame Tagung der Österreichischen Gesellschaft für Urologie und Andrologie und der Bayerischen Urologenvereinigung; JUN 14-16, Nürnberg 2012. Beste Poster.

Αναφορά σε Γερμανικές Εφημερίδες

 • MM Zeitung 146 Sommer 2008
 • MM Zeitung 149 Sommer 2009
 • MM Zeitung 151 Frühling-Sommer 2010
 • Antenne Gronau 01.2011
 • Antenne Gronau 03.2011
 • Westfällischen Nachrichten 10.03.2011
 • Westfällischen Nachrichten 20.09.2011
 • European Urology Today Vol. 23 No 5-Octomber-November 2011
 • Westfällischen Nachrichten 21.12.2011
 • Westfällischen Nachrichten 26.06.2012