Πως αντιμετωπίζεται

Πρώτη δυνατότητα:
Α) Φάρμακα από το στόμα:

  • Σιλδεναφίλη (VIAGRA®).
  • Τανταλαφίλη (CIALIS®).
  • Βαρδεναφίλη (LEVITRA®).
  • Απομορφίνη (UPRIMA®).

B) Συσκευή VACUUM (δρα μέσω κενού αέρος προκαλώντας τεχνητή στύση).

Δεύτερη δυνατότητα:
Α) Ενδοπεϊκές ενέσεις (CAVERJECT®, διάφορα μείγματα).
Β) Ενδοουρηθρική τοποθέτηση ουσιών που προκαλούν στύση.

Τρίτη δυνατότητα:
Α) Τοποθέτηση ενδοπεϊκών προθέσεων, οι οποίες αποτελούν μία αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση.
Β) Επεμβάσεις επαναιμάτωσης για ειδικές κατηγορίες ασθενών.