8. Ποια είναι τα ειδικά πλεονεκτήματα της ρομποτικής μερικής νεφρεκτομής;

Στη ρομποτικά υποβοηθούμενη μερική νεφρεκτομή γίνονται ακόμα πιο εμφανή τα μοναδικά πλεονεκτήματα της ρο- μποτικής τεχνολογίας. Οι κύριοι λόγοι της παγκόσμιας καθιέρωσης της ρομποτικής χειρουργικής στην ολική και σίγου- ρη αφαίρεση των όγκων του νεφρού, με πλήρη διατήρηση του υπολοίπου υγιούς τμήματος του νεφρού, είναι:

Λόγω της τρισδιάστατης και μεγεθυσμένης όρασης επιτυγχάνουμε ευκολότερη και καλύτερη αναγνώριση των ανα- τομικών λεπτομερειών της νεφρικής περιοχής, των ορίων του όγκου και της παθολογικής ανατομίας.

Λόγω της ακρίβειας και ελευθερίας των κινήσεων των αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, που επιτρέπουν να χει- ρουργούμε σαν να βρίσκονται τα χέρια του χειρουργού μέσα στο σώμα του ασθενούς, επιτυγχάνουμε λεπτομερέστερη παρασκευή των αγγείων του νεφρού και των γειτονικών ανατομικών στοιχείων.

Βελτιωμένη τεχνική διατομής και πλήρους εκτομής και αφαίρεσης του νεφρικού όγκου.

Μετά την αφαίρεση του όγκου, δίδεται η δυνατότητα για ευκολότερη και ακριβέστερη συρραφή του νεφρικού τραύματος, η οποία διευκολύνει την ολοκλήρωση της επέμβασης σ’ ένα αποδεκτό χρόνο νεφρικής ισχαιμίας με τα λιγότερα προβλήματα επιπλοκών (διαφυγή ούρων και αιμορραγία).

Καθοδήγηση της εκτομής του όγκου κατά τη διάρκεια της επέμβασης με τη βοήθεια ειδικής κεφαλής υπε- ρήχων που εισέρχεται λαπαροσκοπικά σε άμεση επαφή με τον νεφρό και παρακολούθηση της εικόνας σε βοηθητική οθόνη βίντεο, που προβάλλεται στην τρισδιάστατη εικόνα της ρομποτικής κονσόλας.

Αυξημένη δυνατότητα για διατήρηση της μέγιστης υγιούς νεφρικής μάζας, χωρίς τον κίνδυνο παραμονής υπολειπό- μενου νεφρικού όγκου, ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα λιγότερα προβλήματα υποτροπών και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιβίωσης χωρίς σημεία της νόσου.

Καλύτερη κλινική πορεία στις περισσότερες περιπτώσεις.

Περισσότερες πιθανότητες διατήρησης της νεφρικής λειτουργίας στον μέγιστο βαθμό.